2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ "ПЕТРОЧАЙНА ДАЧИН ТАМСАГ" ХХК-ИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХАМГААЛАХ ТӨСЛИЙН ТЕНДЕРИЙН ЗАР

2024 оны 4-р сарын 14 өдөр

1. Төслийн ерөнхий ойлголт болон тендерийн цар хүрээ

1.1 Төслийн нэр:2024 онд хэрэгжүүлэх “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн байгаль орчин хамгаалах төсөл

1.2 Ерөнхий ойлголт болон тендерийн хамрах хүрээ: Энэ удаагийн тендерийн хамрах хүрээ нь 2024онд хэрэгжүүлэх “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн байгаль орчин хамгаалах төслийн тендер. Тус төслөөр гүйцэтгэх ажил, үнийг тогтоосон байх ба бодит ажлынхэмжээг гол болгон баримтална. Хамгийн өндөр хязгаарт тендерийн үнэ нь тус төслийн бүхий л шаардлагатай санхүүжилтийн үнэбайна (холбогдох бүх татвар багтсан байна).

1.3 Төсөл хэрэгжих газар: Монгол Улс, Дорнод аймаг, “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн 19/21-р талбай.

1.4Тендерийн хэсэг: Энэхүү тендерийн хэсгүүдийг дараах хүснэгтээс харна уу.

2024онд хэрэгжүүлэх “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн байгаль орчин хамгаалах төслийн тендерийн хэсгийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө

д/д

Тендерийн нэр

Төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалт(ам.доллар)

Тендерийн 

үйлчилгээний

хураамж(ам.доллар)

1-р хэсэг

19-р талбайн Биологийн нөхөн сэргээлт

50,000.00

742

2-р хэсэг

21-р талбайн Биологийн нөхөн сэргээлт

25,000.00

424

3-р хэсэг

19-р талбайн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

20,000.00

318

4-р хэсэг

21-р талбайн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

20,000.00

318

5-р хэсэг

19-р талбайн Байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр

25,000.00

424

6-р хэсэг

21-р талбайн Байгаль орчны хяналт, шинжилгээний хөтөлбөр

25,000.00

424

7-р хэсэг

19-р талбайн Дүйцүүлэн хамгаалах ажил

88,000.00

1272

8-р хэсэг

21-р талбайн Дүйцүүлэн хамгаалах ажил

65,000.00

954

9-р хэсэг

19-р талбайн кемпийнариутгал халдваргүйжүүлэлт

20,000.00

318

10-р хэсэг

21-р талбайн кемпийнариутгал халдваргүйжүүлэлт

10,000.00

212

11-р хэсэг

19-р талбайн хатуу хог хаягдалын ажил

50,000.00

742

12-р хэсэг

21-р талбайн хатуу хог хаягдалын ажил

50,000.00

742

13-р хэсэг

19-р талбайн аюултай, хортой хог хаягдалын ажил

30,000.00

530

14-р хэсэг

21-р талбайн аюултай, хортой хог хаягдалын ажил

30,000.00

530

15-р хэсэг

19-р талбайн "Тэрбум мод" төслийн хүрээнд ногоон байгууламжийн ажил

100,000.00

1484

16-р хэсэг

21-р талбайн "Тэрбум мод" төслийн хүрээнд ногоон байгууламжийн ажил

100,000.00

1484

17-р хэсэг

19-р талбайн Байгаль орчны аудит

20,000.00

318

18-р хэсэг

21-р талбайн Байгаль орчны аудит

20,000.00

318

Тендерт шалгарсан тал нь тендерийн хэсгийн дагуу тендерийн үйлчилгээний хураамжийг төлөх бөгөөд төлөх ёстой мөнгөн дүнг дээрх хүснэгтэд үзүүлэв.

Тендерийн үйлчилгээний хураамжийг төлөх хэлбэр : банкны шилжүүлэг

SWIFT: BKCHCNBJ87D;

Төлбөр хүлээн авч буй байгууллага: DAQING PETROLEUM ADMINISTRATION B UREAU CO,LTD

Төлбөр хүлээн авч буй байгууллагын дансны дугаар: BANK OF CHINA DAQING BRANCH  166455620799

Тендерт оролцогч тал нь мөнгөн шилжүүлгийн утга дээр: Тендерийн төвд төлж буй 2024HSE01 төслийн тендерийн үйлчилгээний хураамж гэж бичнэ.

2. Тендерт оролцогчийн эрх зүйн байдлын талаарх шаардлага

2.1 Энэхүү төсөлд хамтрах хэлбэрээр оролцож болохгүй.

2.2Тендерт оролцогч нь хүчин төгөлдөр Монгол улсын аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээтэй (бүртгэлийн гэрчилгээтэй), Улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан үйл ажиллагааны чиглэл нь тус тендерийн хэсгийн байгаль орчин хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байх. Хэрэв хуульд заасантохиолдолд тендерт оролцогч нь тус тендерийн хэсгийн байгаль орчин хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй байх.

2.3 Тендерт оролцогч нь хүчин төгөлдөр Монгол Улсын Татварын албанд бүртгүүлсэн гэрчилгээтэй байх (Эх хувийг нь өгөх ёстой).

2.4 Тус тендерийн үнийг ам.доллараар тооцсон байх ба тендерт оролцогч нь ам.долларын данстай байна.

3. Тендер зарлах баримт бичгийг олж авах

3.1 Тендерт оролцохыг хүсэгч нь 2024.04.15-2024.04.20-ны хооронд өдөр бүр үдээс өмнө 10:00-12:00-ийн хооронд, үдээс хойш 15:00-17:00 цагийн хооронд Монгол улс, Дорнод аймаг Хэрлэн сум 1-р баг Амгалангийн 14-р гудамж 1405 тоот-д ирж тендерийн бичиг баримтаа худалдаж авна.

3.2 Тендерийн бичиг баримт худалдаж авахдаа авч ирэх материал:

3.2.1 Байгууллагийн хууль ёсны төлөөлөгч Тендерийн бичиг баримт худалдаж авахдаа авч ирэх материал: Хуулийн этгээдийн иргэний үнэмлэхийн эх хувь.

3.2.2 Итгэмжлэлээр төлөөлөх төлөөлөгч тендерийн бичиг баримт худалдаж авахдаа авч ирэх материал: Эрх олгосон итгэмжлэх бичгийн эх хувь (эрх олгосон итгэмжлэх бичгэн дээр хуулийн этгээдийн болон төлөөлөн оролцож буй хүний иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргаж тамга дарсан байна) авч ирэх ёстой. Мөнтөлөөлөн оролцож буй хүнийиргэний үнэмлэхээ үзүүлнэ.

3.3 Тендерийн бичиг баримтын иж бүрдэл нэг бүрийн үнэ нь 100 ам.доллар байна. Худалдан авалтын дараа буцааж олгохгүй. (Тайлбар: Зөвхөн ам.доллараар, бэлнээр худалдаж авна.)

4.Тендерийн бичиг баримтыг хүргүүлэх

4.1 Тендерийн бичиг баримтыг хүргүүлэх хугацаа: 2024 оны 04 сарын 25 өдрийн 10:00 цаг-аас өмнө, (Монголын цагаар) Хүргүүлэх газар: Монгол Улс,Улаанбаатар хот, Цэцэг зочид буудал (Тендерийн бичиг баримтыг хүргүүлэх хугацаа эхлэх цаг 2024оны 04 сарын 24 өдрийн 10:00 цаг)

4.2 Тендерийн бичиг баримтыг Хятад, Монгол хэлээр тус бүр үйлдэх (Тендерийн бичиг баримт дунд Монгол, Хятад хэл дээрх загварыг өгсөн болно, “7-р бүлэг Тендерийн бичиг баримтын загвар”-аас харна уу) ба агуулгын хувьд яг ижил байх ёстой. Хятад, Монгол хэлийг тайлбарлах явцад ялгаатай зүйл гарч, ойлголтын зөрүүтэй байдал болон будлиантай байдал үүсвэл Хятад хэлийг гол болгон баримтлана.

4.3 Хугацаа хэтрүүлэн материалаа хүргүүлсэн болон заасан газарт материалаа хүргүүлээгүй тохиолдолд Тендер зарлагч нь Тендерийн бичиг баримтыг хүлээн авахгүй.

5.Тендерийг нээх

Тендер нээх хугацаа:2024 оны 04 сарын 25өдрийн 10:00 цагт(Монголын цагаар).

Тендер нээх байршил:Монгол Улс, Улаанбаатархот, Цэцэг зочид буудал

6. Тендерийн зарыг түгээх

Энэ удаагийн тендерийн зарыг Монгол УлсынДорнод аймгийн “Дорнод телевиз” болон“www.dornodmedia.mn”веб сайт-ртус туснийтлэнэ.

7. Холбоо барих

Тендер зарлагч байгууллага: “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК

Холбоо барих хүн: Б.Энхчимэг

Холбоо барих утасны дугаар: +976 88369990

Е-мэйл: datamodtg@gmail.com

  • Туяа
  • 910
Сэтгэгдэл бичих
АНХААРУУЛГА:      Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд dornodmedia.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл ( 0 )

Энэ долоо хоногт

Live Булан

Copyright © 2017-2021 Дорнод Медиа Групп.
Бидний нийтэлсэн нийтлэл хуулиар хамгаалагдсан.

Дорнод Медиа Групп DORNODMEDIA.MN

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум
Хаяг : 7-р баг Чадангууд цогцолбор
Холбогдох утас : 7058-4004, 8907-0313